Офіційний сайт Городенківської районної ради

Анонси

Актуально
  Проект 
Договір про співпрацю

м. Городенка           «___»____________201__р.                                                                       

Виходячи із того, що одними з основних завдань Програми розвитку місцевого самоврядування, прийнятої Городенківською районною радою, є повне та оперативне висвітлення через засоби масової інформації подій соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного і духовного життя України та району, діяльності районної ради та її органів, Городенківська районна рада в особі голови районної ради Кобилянського Богдана Миколайовича, який діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», (далі – Сторона-1) з одного боку та редакція газети «Край» в особі головного редактора Терлецького Ігоря  Ярославовича, який діє на підставі Статуту, (далі – Сторона-2) з другого боку уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет і мета Договору.
Сторони беруть на себе взаємні зобов’язання  виконання комплексу заходів з виконання вимог Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації та реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування. Метою Договору є висвітлення діяльності Городенківської районної ради та її органів.

2. Обов’язки сторін.
2.1. Сторона-1 зобов’язується  інформувати Сторону-2 про заходи, які проводяться нею, прийняті рішення, а також забезпечити вільний доступ до інформації про свою діяльність.
2.2. Сторона-2 зобов’язується регулярно і на належному професійному рівні висвітлювати діяльність Городенківської районної ради та її органів, а саме про:
особливо актуальні рішення та звернення районної ради;
міжнародні контакти;
прес-конференції;
зустрічі з громадянами;
виступи керівництва районної ради та депутатів;
інші важливі факти діяльності районної ради. 

3. Права сторін.
3.1. Сторони мають право:
обмінюватися інформацією щодо виконання умов договору;
проводити спільні консультації щодо виконання умов Договору;
узгоджувати свої дії щодо реалізації мети Договору.


4. Відповідальність сторін.
4.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством.

5. Порядок вирішення спорів.
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору, або пов’язані з ним, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у порядку, визначеному чинним законодавством.

6. Дія Договору.
6.1. Даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення його печатками Сторін.
6.2. Строк дії даного Договору закінчується 31 грудня 201__ року.
6.3. Зміни до Договору можуть бути внесені  за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до даного Договору.
6.4. Сторони можуть розірвати Договір у встановленому законодавством порядку, якщо одна із сторін порушує позиції договору.

7. Прикінцеві положення.
7.1. Додаткові угоди та додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані  Сторонами та скріплені печатками.
7.2. Даний Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної сторони. 


8. Юридичні адреси Сторін
Замовник                                                               Виконавець
Районна рада                                                    Редакція газети «Край»
      м. Городенка, вул. І.Богуна,11                                  м. Городенка вул. В.Великого  Голова районної ради                                                  Головний редактор

      Б.Кобилянський                                            І.Терлецький
 
Дизайн: Роман Туз